Geschiedenis

Om u een eerste indruk te geven van wat de SROI Bandoeng inhoudt, treft u hier een artikel uit het legerblad “Wapenbroeders” aan. Dit is een interview met de Majoor Beets, de toenmalige directeur van de S.R.O.I.
Binnenkort kunt hier de uitgebreide geschiedenis terug lezen, gebaseerd op de verhalen van de oud-leerlingen zelf.

School Reserve-officieren Infanterie Bandoeng

“Waar men van soldaten officieren maakt”
Karakter, niet opleiding, de doorslaggevende factor. Of wij iets mogen zien van de School van de Reserven-Officieren van het K.N.I.L.? Natuurlijk! Met genoegen! We zitten in het helder kantoortje van Majoor Beets, de directeur van de S.R.O.I. Door de openstaande ramen kijken wij uit op het grote sportveld, waar juist een klas bezig is met sporten.
Wij zijn nu terecht gekomen bij het grote complex, waarin gedurende de jaren ’40 en ’41 te Bandoeng de Koninklijke Militaire Academie was gehuisvest. Deze directeur (hij heeft de leiding gehad van het Indisch Instructie Bataljon te Kijkduin) geeft ons tijdens de rondwandeling tal van bijzonderheden over deze eerste cursus ter opleiding van reserve-officieren hier in Indië na de oorlogsjaren.

Wie kunnen er naar de S.R.O.I. gaan?

“Alle militairen van het K.N.I.L. en de Koninklijke Landmacht die zich thans in deze gewesten bevinden”, luidt prompt het antwoord; ook burgers, maar die krijgen van tevoren een recruten-opleiding. “Je moet natuurlijk aan bepaalde eisen voldoen. O.a. is dat het geval voor wat betreft de schoolopleiding, waarvan de eisen in verband met de huidige omstandigheden niet zo hoog zijn als voor den oorlog, en in het bijzonder de karakter- en aanvoerderseigenschappen. Men is gaan inzien dat niet alleen om schoolse kennis gaat, doch dat er heel wat meer bij komt kijken voordat men een goed reserve-officier heeft afgeleverd.” Moet je nog een soort examen afleggen? “Dat niet bepaald, de candidaten komen voor offieciers-selectie-commissie, die te Bandoeng zitting houdt.”

Hoe komt men nu op de S.R.O.I.?

“De candidaat dient bij zijn korpscommandant het verzoek in om tot de S.R.O.I. te mogen worden toegelaten, c.q. de candidaat wordt door zijn korpscommandant voorgedragen. De korpscommandant is op de hoogte van de eisen welke worden gesteld ten opzichte van de schoolopleiding, aan de leeftijd etc. Dit wil intussen nog helemaal niet zeggen, dat de verzoeker dadelijk op de S.R.O.I. komt. Men mag aannemen dat er heel wat meer aanvragers zijn dan beschikbare plaatsen. Vroeger zou men in zo”n geval een schiftingsexamen afnemen, waarbij de candidaten getest werden op hun schoolse kennis. Gelukkig heeft men afgedaan met deze oude werkwijze en volgt men nu de aan de oorlogservaring getoetste methoden van de Britse en Amerikaanse legers, door de candidaten een psychologische test te laten ondergaan.
“De officiers-selectie-commissie, die belast is met het afnemen van bovengenoemde proef, roept de candidaten op. Slaagt men voor deze test, dan wordt men toegelaten tot de S.R.O.I.

Wij passeren op onze rondwandeling enkele leslokalen, waar leerlingen, allen met de bekende oranje-driehoek van de S.R.O.I. op de mouw over boeken en schriften gebogen zitten. In één der lokaliteiten wordt door de officier-commissaris van de Krijgsraad van het K.N.I.L. les gegeven in Militair straf- en tuchtrecht.

Wat leren wij op de S.R.O.I.?

Op onze vraag, welke vakken op de S.R.O.I. gedoceerd worden geeft de Majoor ons de volgende uiteenzetting. “In de eerste plaats moeten wij voor de praktijk bruikbare peletons commandanten vormen, zodat het practische gedeelte een groot percentage van de beschikbare tijd krijgt toegemeten. Bij de instructies en lessen worden van moderne methoden gebruik gemaakt, welke de nadruk leggen op “zien” en veel “zelf doen.” Wil een aanstaand officier echter voor zijn taak berekend zijn, dan moet hij ook een goede theoretische ondergrond hebben. De vakken , die gedurende de opleiding een zware wissel trekken op het bevattingsvermogen en de studiezin van de candidaat, zijn:Tactiek, L and- en Volkenkunde, Maleis, Militaire Aardrijkskunde, Topografie, Artillerie, Mijnen, “Boobytraps, Verrnielingen, Pionieren, Militair straf- en Tuchtrecht, Anatomie, E.H.B.O., Tropenhygi뮥, Verbindingsdienst, Motortechniek, Reglementen en Voorschriften, Militaire Admistratie, Psychologie en Geestelijke Voorlichting”.
Even later komen wij door enkele slaapverblijven. Keurig staan de bedden en kastjes gericht. De helder witte lakens en de keurig opgevouwen dekens zouden menig Hollandse huismoeder jaloers maken. Het is niet zonder trots, dat de Majoor ons de keurig verzorgde cantine en eetzaal laat zien. In de eetzaal worden juist kommetjes met soep klaargezet. We kijken elkaar verbaasd aan, want het is pas elf uur. De Majoor legt de zaak echter reeds uit. De lesuren op de S.R.O.I. zijn van half acht tot twee uur “s middags. Dat is echter een hele rek. Tegen elf uur is daarom de grote rust ingelast en wordt de jongelui een bakje soep gegeven. Men kan dan zonder kans op flauwvallen tot twee uur doorwerken.

Ook voor ontspanning en ontwikkeling is gezorgd. De cantine met haar gezellig zitjes, het keurig buffet, de biljart- en pingpongtafels en bijzonder artistieke muurbeschilderingen laat zien dat de directie van de school ook open oog heeft voor de ontspanning der aanstaande reserve-officieren. Die ontspanning behoeven zij niet buitenshuis te zoeken. Ze kunnen haar in deze smaakvolle cantine vinden. Het is ook hier, dat in de avonduren meerdere malen speciale voordrachten voor de leerlingen van de S.R.O.I. worden gehouden. In dit verband staat de S.R.O.I. in nauw contact met de Volksuniversiteit. De Directeur van de S.R.O.I. gaat namelijk van het gezonde denkbeeld uit, dat de toekomstige officieren niet alleen goed behoren te vechten, doch ook een goed sociaal besef dienen te hebben. Zo worden bijvoorbeeld reeds lezingen gehouden over adatrecht, over het boswezen, de Nederlandse vlag, het opiumvraagstuk, terwijl een algemeen overzicht gegeven werd over deze gewesten voor en gedurende de oorlog en de Nederlandse taak in de toekomst. De heer van der Plas behandelde als eerst kortgeleden het onderwerp “de Islam” terwijl Pangeran Soerianingggrat, in een bijzonder aantrekkelijke voordracht de toekomstige officieren iets mededeelde over “de Kraton”.
We passeren enkele lege vertrekken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.